top of page

Algemene voorwaarden
 Makeup4beauty


 

Algemenevoorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemene verkoop-en leveringsvoorwaarden van MakUp4beauty.nl

Artikel 1

 
ToepasselijkheiD

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen en/of leveringen van door ons verhandelde artikelen,

en onverschillig of deze verkopen of leveringen rechtstreeks door ons plaatsvinden, dan wel door bemiddeling van derden.


1.2 In geval wij bij verkoop en/of levering van door ons verhandelde artikelen gehouden zijn tevens één of meerdere bepalingen van de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van een leverancier als voorwaarde voor verkoop en levering te stellen, zijn deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van de betrokken leverancier, van welke voorwaarden afschriften op aanvraag bij ons verkrijgbaar zijn, in voege als gemeld mede van toepassing.


1.3 De toepasselijkheid van de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden als hierboven bedoeld wordt door de afnemer aanvaard door het enkele feit van het sluiten van een koopovereenkomst of van de acceptatie van een levering.


1.4 De afnemer verplicht zich de onderhavige artikelen slechts onder deze condities door te verkopen, in het bijzonder door oplegging ten behoeve van ons of van onze betreffende leverancier van de in artikel 2 vermelde verplichtingen en wel bij die doorverkoop tevens als leveringsvoorwaarden te stellen dat elke volgende afnemer op zijn beurt verplicht zal worden zijn verdere leveringen uitsluitend te doen plaatsvinden onder oplegging ten behoeve van ons of van onze betreffende leverancier van genoemde verplichtingen.


1.5 De inkoopvoorwaarden van de afnemer worden uitdrukkelijk van de hand gewezen en gelden niet tenzij deze schriftelijk uitdrukkelijk door ons zijn aanvaard.

Artikel 2

Verplichtingen afnemer

2.1 Afnemer is verplicht:


A: alle artikelen, welke door ons verhandeld worden of zullen worden en waarvoor door ons c.q. door onze betreffende leverancier een verkoopprijs is vastgesteld, aan consumenten uitsluitend aan te bieden, te doen aanbieden, te verkopen, te doen verkopen, te leveren en te doen leveren tegen de verkoopprijs, zoals die voor het betreffende artikel is vastgesteld.

 

B: alle door ons verhandelde artikelen uitsluitend te verhandelen in de originele van onze betreffende leverancier afkomstige verpakking, zonder enige verandering daaraan of beschadiging daarvan.   

 

 C: door ons verhandelde artikelen zonder schriftelijke of bij publicatie door ons c.q. door onze betreffende leverancier verleende toestemming nimmer te gebruiken als toegift en nimmer tezamen met andere artikelen aan te bieden of af te leveren;


D: van de voor enig artikel vastgestelde verkoopprijs en de in dit artikel onder sub a. bedoelde minimum-verkoopprijzen niet af te wijken door het geven van enige korting of faciliteit in welke vorm ook, tenzij deze door ons c.q. onze betreffende leverancier schriftelijk of bij publicatie is toegestaan;


E: indien afwijkingen van de vastgestelde verkoopprijzen en de in dit artikel onder sub a. bedoelde minimum-verkoopprijzen door ons c.q. onze betreffende leverancier schriftelijk of bij publicatie mogelijk is gemaakt, van die mogelijkheid slechts gebruik te maken onder strikte naleving van de daarbij door ons c.q. door onze betreffende leverancier gestelde voorwaarden;


F: door ons verhandelde artikelen niet te leveren aan hen, van wie hem bekend is, dan wel van wie hij redelijkerwijze kan vermoeden dat zij zich niet aan deze voorwaarden houden en in het bijzonder deze artikelen niet te leveren aan hen, van wie bekend is gemaakt c.q. hij bericht ontving, dat zij van de ontvangst van één of meer van die artikelen zijn uitgesloten;


G: zijn volle medewerking te verlenen aan de juiste naleving van deze voorwaarden en zich in het algemeen te onthouden van handelingen, die door ons niet dienstig worden geacht aan het door ons blijkens deze voorwaarden nagestreefde doel;


H: ons in de daartoe in aanmerking komende gevallen de gelegenheid te geven in zijn administratie door ons en door ons aan te wijzen deskundigen doen nagaan of de in artikel 2 genoemde verplichtingen correct zijn nageleefd;


I: voor iedere overtreding of niet strikte naleving van genoemde verplichtingen een niet voor korting of compensatie vatbare boete te betalen van ¤ 500,- (zegge: vijf honderd euro) en in zodanig geval te aanvaarden dat wij te onzer keuze het recht hebben (één) gesloten koopovereenkomst(en) te annuleren of ontbonden te verklaren en/of de afnemer van verdere levering uit te sluiten. Het vorenstaande laat onverlet het recht op schadevergoeding op grond van de wet.

Artikel 3

 

Offertes

3.1 Al onze aanbiedingen en offertes geschieden vrijblijvend.

Artikel 4

Leveringstermijn

4.1 De levering van de bij ons bestelde artikelen geschiedt in het algemeen zo spoedig mogelijk na bestelling. Opgaven van leveringstermijnen geschiedt door ons slechts bij benadering en zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen. Overschrijding van de leveringstermijnen geeft de afnemer niet het recht ontbinding van de koopovereenkomst en/of schadevergoeding te vorderen.

Artikel 5

Levering

5.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschieden onze leveringen franco huis aan het met de afnemer overeengekomen afleveradres en gaat het risico op het moment van aflevering op de afnemer over. De keuze van vervoer is aan ons. In vorenbedoelde levering is het op enigerlei wijze vervoeren of verplaatsen van onze artikelen binnen de bedrijfsruimte of op het bedrijfsterrein van de afnemer nimmer begrepen.


5.2 De afnemer verbindt zich ons of onze vervoerders op alle werkdagen tussen 08.00 en 18.00 uur in de gelegenheid te stellen zaken aan zijn adres af te leveren en daarbij al het mogelijke te doen om wachttijden voor ons of onze vervoerders te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken.

 

5.3 Indien de zaken op de plaats van levering geheel of gedeeltelijk beschadigd zijn aangekomen of voor de aflevering geheel of gedeeltelijk teniet zijn gegaan, heeft de afnemer niet het recht alsnog levering respectievelijk verbeterde of aanvullende levering te vorderen, doch zal hij slechts kunnen vorderen dat de deswege op de leverantie ontstane schade met inachtneming van het navolgende op de totale verkoopprijs in mindering wordt gebracht. Indien en voorzover wij aansprakelijk zijn voor het teniet gaan van zaken zal op de totale koopprijs een overeenkomstig bedrag, berekend op basis van manco levering, in mindering worden gebracht; in geval van beschadiging van zaken, waarvoor wij aansprakelijk zijn, zal de totale verkoopprijs op basis van manco levering van het beschadigde gedeelte der afgeleverde zaken worden verminderd, met dien verstande dat de afnemer in dat geval de beschadigde zaken te onzer beschikking zal houden.


5.4 De afnemer zal noch uit hoofde van verlies, schade of beschadiging van zaken gedurende het vervoer ontstaan, noch wegens door het vervoer veroorzaakte vertraging in de aflevering meer of andere rechten kunnen doen gelden dan in dit artikel bepaald.

 

Artikel 6

Aansprakelijkheid

6.1 Onze aansprakelijkheid tegenover de afnemer voor gebreken van de zaken of voor het feit, dat zij niet aan de daaraan gestelde verwachtingen of garanties mochten voldoen, blijft beperkt tot de voorgaande vergoedingen en zal in geen geval gelden bij schade, welke aan andere zaken dan de door ons geleverde mocht ontstaan of door personen mocht worden geleden, en evenmin de bedrijfsschade van de afnemer.

Artikel 7

Overmacht

7.1  In de volgende gevallen hebben wij zonder gehoudenheid tot schadevergoeding te allen tijde het recht te onzer keuze de levering der verkochte zaken uit te stellen of de verkoop geheel of gedeeltelijk te ontbinden, daarbij in aanmerking nemende onze gezamenlijke verplichtingen jegens alle afnemers, het fabricagevolume van onze leveranciers en ons voorraadvolume in zijn geheel en voorts alle te dezer zake naar ons oordeel van belang zijnde factoren, onverschillig of nagenoemde omstandigheden zich bij ons dan wel bij onze leveranciers voordoen:


A: ontbinding van contracten (of uitstel of vertraging der levering) van door ons verhandelde artikelen en benodigdheden voor de uitvoering van ons bedrijf, alsmede verhindering of belemmering buiten onze wil ­al dan niet ten gevolge van voorschriften of maatregelen van enige overheid- van de in- of aanvoer op de gewone wijze van de door ons verhandelde artikelen;


B: storingen in ons bedrijf als gevolg van overheidsvoorschriften of maatregelen, of door binnenlandse onlusten, revolutie, mobilisatie, oorlog, terrorisme, brand, explosie, vorst, overstroming, epidemieën, werkstakingen of soortgelijke acties, gebrek aan werkkrachten, excessieve ziekte van ons personeel, gebrek aan transportmiddelen of andere bedrijfsstoornissen;


C: belemmering ­hoe en door wie veroorzaakt- van de normale middelen van vervoer, welke voor de verzending van de desbetreffende leveringen plegen te worden gebruikt;


D: excessieve tijdelijke stijging van de vraag naar de door ons verhandelde artikelen door welke oorzaak dan ook;


E: alle overige gevallen van overmacht, waaronder verstaan omstandigheden als gevolg waarvan van ons de nakoming van onze leveringsverplichtingen redelijkerwijze niet kan worden verlangd

Artikel 8

prijzen

8.1 Alle prijzen zijn exclusief BTW en in Euro´s uitgedrukt, tenzij anders vermeld.


8.2 Voor artikelen, welke rechtstreeks door ons worden geleverd, gelden de prijzen, welke in onze prijscourant of prijslijst zijn vermeld en zoals deze op de dag der levering op de desbetreffende afnemer van toepassing zijn.


8.3 Prijswijzigingen c.q. nieuwe prijzen zullen zo spoedig mogelijk op de gebruikelijke wijze aan onze afnemers worden bekend gemaakt, zonder dat een afnemer het recht kan doen gelden op levering tegen oude prijzen, indien zulk een bekendmaking hem, door welke oorzaak ook, niet meer heeft bereikt.

Artikel 9

Bestelling (minimum hoeveelheid)

9.1 Wij behouden ons het recht voor, voor elke door ons af te leveren bestelling en/of af te leveren goederen, minimumhoeveelheden vast te stellen.

Artikel 10

Betaling

10.1 De betaling van het eindbedrag der verkoopfacturen dient op de door ons aan te geven wijze te geschieden binnen de op de factuur vermelde termijn en zonder enige verrekening. Alle betalingstermijnen zijn te beschouwen als fatale termijnen.


10.2 Bonus- en/of kortingsbedragen ten gunste van de afnemer zijn niet eerder opeisbaar dan nadat alle door de afnemer verschuldigde bedragen, waarover de bonus en/of korting wordt berekend aan ons zijn voldaan. Door de afnemer nog verschuldigde factuurbedragen, rente en buitengerechtelijke kosten, alsmede door hem ten onrechte in mindering gebrachte bedragen zullen op de uit te keren bonus- en/of kortingsbedragen in mindering worden gebracht.


10.3 Wij behouden ons het recht voor om jegens afnemers, die de genoemde betalingstermijn overschrijden, een korte termijn te stellen dan wel contante betaling te vorderen voor elke levering, waaronder mede wordt inbegrepen betaling tegen levering onder rembours.


10.4 Vindt levering van een bestelde hoeveelheid in gedeelten plaats, dan wordt elk gedeelte als een afzonderlijke levering beschouwd. Indien de afnemer enige betalingsverplichting niet stipt op tijd na komt, is hij in gebreke door het enkele verstrijken van de betalingstermijn, zonder dat een ingebrekestelling is vereist.


10.5 In geval van artikel 10 lid 4, alsmede indien de afnemer failliet wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, onder curatele wordt gesteld of op andere wijze het beheer over zijn vermogen verliest, alsmede indien de vennootschap van de afnemer wordt ontbonden of het door de afnemer uitgeoefende bedrijf wordt gestaakt, worden alle door de afnemer aan ons verschuldigde bedragen terstond opeisbaar en hebben wij tevens het recht gesloten koopovereenkomsten te annuleren of ontbonden te verklaren en/of schadevergoeding te vorderen, indien daar gronden toe bestaan.


10.6 Indien de afnemer in gebreke mocht blijven de opeisbare vordering te voldoen en wij in verband daarmede genoodzaakt zijn de vordering ter incassering aan een derde uit handen te geven, zullen wij gerechtigd als vergoeding voor de door ons te maken en gemaakte kosten van aanschrijving en sommatie, besprekingen met de afnemer en derden, last en ongerief, de kosten van inschakeling van derden, 15% van het openstaande bedrag in rekening te brengen, zulks een minimum van ¤ 100,- welke bedragen vermeerderd worden met de daarover verschuldigde BTW.


10.7 Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten, welke door ons worden gemaakt ter handhaving van de naleving dezer voorwaarden en van de onder werking daarvan gesloten koopovereenkomsten, daaronder mede begrepen de kosten van onze advocaat en/of adviseurs komen voor rekening van de desbetreffende afnemer.


10.8 Betalingen, ontvangen nadat de afnemer in gebreke is, strekken allereerst in mindering op de verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaand, zelfs al vermeldt de afnemer dat voldoening betrekking heeft op een latere factuur.


10.9 Indien wij één of meerdere vorderingen op de afnemer bezitten die niet voortvloeien uit geleverd of niet geleverde zaken of ten behoeve van de afnemer verrichte werkzaamheden, alsmede terzake van een vordering wegens tekortkoming van zodanige overeenkomsten, zal de betaling die van de afnemer wordt ontvangen allereerst strekken tot betaling van die vorderingen.

Artikel 11

Rente

11.1 Onverminderd het bepaalde artikel 10 zijn wij gerechtigd de afnemer over door hem niet betaalde opeisbare bedragen vanaf de dag waarop de opeisbaarheid is ingegaan tot aan de dag der algehele voldoening wettelijk verplichte rente in rekening te brengen, zonder dat daartoe ingebreke stelling is vereist.


11.2 Wanneer wij ertoe overgaan een onbetaald gebleven factuur of gedeelte daarvan aan een derde ter incasso te geven, zijn alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten daarmee verband houdend voor rekening van de afnemer.

Artikel 12

Klachten

12.1 Klachten hebben geen gevolg, indien deze niet schriftelijk en binnen 7 (zeven) dagen na aflevering van de bij ons betaalde zaken aan ons zijn gemeld onder nauwkeurige opgave van de aard van de klachten. Na verstrijken van deze termijn wordt de afnemer geacht het geleverde te hebben goedgekeurd.


12.2 De afnemer is verplicht alle mogelijke zorg te besteden aan de juiste opslag en behandeling van de door ons verhandelde artikelen. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor gebreken aan door ons geleverde artikelen, die te wijten zijn aan onjuiste en onzorgvuldige opslag en behandeling daarvan door of vanwege de afnemer.


12.3 Indien wij, dan wel de betreffende leverancier, aan wie wij de klacht hebben overgedragen van oordeel zijn dat een klacht gegrond is, hebben wij het recht te onzer keuze een schadeloosstelling in geld te geven of tot nieuwe levering over te gaan, met dien verstande dat de afnemer de zaken, waarop de klacht betrekking heeft, voor onze rekening te onze beschikking zal houden.

Het kan altijd voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland. We raden u aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@makeup4beauty.nl.

Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om uw geschil aan te melden voor bemiddeling

via Stichting WebwinkelKeur via https://www.webwinkelkeur.nl/kennisbank/consumenten/geschil.

Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr.

Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de

Europese Unie.

Druk hier voor het Herroepingsrecht formulier te openen

Artikel 13

Eigendom

13.1 De eigendom van alle door ons aan de afnemer verkochte zaken blijft bij ons zolang de afnemer de vordering van ons uit hoofde van deze of soortgelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichte werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van ons wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen terzake van boeten, rente en kosten.


13.2 De afnemer is, zolang hij bovenstaande vorderingen niet heeft voldaan, niet gerechtigd op de door ons geleverde zaken een pandrecht of bezitloos pandrecht te vestigen en verbindt zich tegenover derden die daarop een dergelijk recht willen vestigen op eerste verlangen van ons te zullen verklaren dat hij niet tot het vestigen van een pandrecht gevoegd is. Voorts verbindt de afnemer zich geen akte te zullen ondertekenen waarbij pandrecht op zaken wordt gevestigd, in welk geval de afnemer zich aan verduistering schuldig zal maken.


13.3 In aanvulling op het in artikel 13.1 genoemde eigendomsvoorbehoud verbindt de afnemer zich om op de eerste daartoe stekkend verzoek van ons bezitloos pandrecht voor te behouden en voorzover nodig te vestigen op de door ons aan de afnemer in eigendom geleverde producten, tot de zekerheid van alle bestaande en toekomstige vorderingen van ons, uit welken hoofde dan ook.


13.4 Wanneer de door ons geleverde zaken worden verplaatst in een onroerend goed dat de afnemer van derden huurt, is de afnemer verplicht het onverwijld aan ons mede te delen. De afnemer verbindt zich de eigenaar van het onroerend goed ervan op de hoogte te stellen dat wij een eigendomsvoorbehoud hebben op de geleverde zaken zodat de geleverde zaken geen voorwerp kunnen zijn van het voorrecht van de verhuurder van het onroerend goed.


13.5 De afnemer is verplicht ons of door ons aangewezen derden toegang te verlenen tot de plaatsen waar de geleverde zaken zich bevinden, met name in gevallen waarin wij op grond van de wet of op grond van een overeenkomst gerechtigd zijn de geleverde zaken terug te halen.


13.6 Alle in het bezit van de afnemer zijnde van ons afkomstige zaken worden steeds geacht dezelfde te zijn als die, welke op de onbetaalde facturen zijn vermeld, voorzover althans de in het bezit van de afnemer zijnde hoeveelheid zaken naar soort en samenstelling de op de onbetaalde facturen vermelde hoeveelheden niet te boven gaat. Indien de afnemer in gebreke is met het nakomen van zijn verplichtingen, hebben wij steeds het recht de door ons geleverde zaken terug te nemen, waartoe de afnemer ons in staat zal stellen, zonder dat een aanmaning of ingebrekestelling vereist zal zijn.


13.7 De kosten die wij maken voor het terughalen van de zaken komen voor rekening van de afnemer. Indien dezelfde soort zaken door ons is geleverd en één of meer facturen onbetaald zijn gebleven, terwijl andere facturen wel betaald zijn, worden de bij de afnemer aanwezige zaken geacht niet betaald te zijn, behoudens tegenbewijs van de afnemer.

Artikel 14

toepasselijk recht

14.1 Op al onze aanbiedingen en de daaruit voortvloeiende overeenkomsten, alsmede op deze voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 15

De 30-dagen-niet-goed-geld-terug-garantie

15.1 Voor alle producten geldt onder bepaalde voorwaarden de 30 dagen niet goed geld terug garantie. Hiermee overtreffen we ruimschoots de door het Burgerlijk wetboek voorgeschreven mogelijkheid om de koopovereenkomst binnen 7 dagen te ontbinden. Indien u van deze garantie gebruik wenst te maken dient u binnen 30 dagen na factuurdatum zelf en voor eigen rekening zorg te dragen voor de retournering van de gekochte producten. De producten die u vergoed wilt zien moet u ook terugsturen anders kunnen wij deze niet vergoeden. Het is verstandig om de producten in dat geval verzekerd terug te sturen, zodat u altijd kunt aantonen dat de producten ook daadwerkelijk zijn verzonden. Uw aankoopbedrag minus alle kosten die wij als bedrijf hebben gemaakt, zal binnen 7 dagen na

ontvangst van de geretourneerde producten op uw bank of girorekening worden bijgeschreven.Vermeld altijd uw bestelnummer, het product en wat er mis is met het product.

 

15.2  MakeUp4Beauty beroept zich te allen tijde op de bijsluiter/gebruiksaanwijzing en garantiebepalingen van de fabrikant. Indien bij het product geen bijsluiter is geleverd dient de klant bij geval van twijfel dit voor te leggen aan Makeup4beauty.nl. De handleiding zal (indien van toepassing) alsnog worden nagestuurd.

Artikel 16

Weigeren pakket

Indien u ertoe besluit het door de Post aangeboden pakket achteraf te weigeren of niet af te halen van het postkantoor, dan zijn wij genoodzaakt om alle door ons gemaakte kosten achteraf in rekening te brengen.

Artikel 17

Overige bestellingen

            Is de bestelling groter dan 150 euro en bent u geen vaste klant van ons dan bieden wij u 2 mogelijkheden aan:

    1.    U betaalt het totaalbedrag van de factuur aan de postbode (rembourszending);incl. de hieraan verbonden kosten.

    2.    U maakt het bedrag vooraf aan ons over.

            Wij zullen de producten dan versturen zodra de betaling bij ons binnen is.

Betalingsgevens

NL37RABO 0192 3202 19 t.n.v. MakeUp4Beauty

Makeup4beauty

Grauwe gans 49 Uithoorn Netherlands T (029) 752-4888 E info@makeup4beauty.nl

bottom of page